TADASANA

URDHVA HASTASANA

TADASANA

URDHVA NAMASKAR

TADASANA

GOMUKHASANA

UTTHITA

HASTA PADASANA

PARSVA

HASTA PADASANA

VIRABHADRASANA I

VIRABHADRASANA II

PARIVRTTA

TRIKONASANA

VIMANASANA

TADASANA

URDHVA BADDHANGULIYASANA

TADASANA

PASCHIMA NAMASKAR

PARIVRTTA

HASTA PADASANA

VIRABHADRASANA III

PARIVRTTA

PARSVAKONASANA

TADASANA

NAMASKAR

VRKSASANA

UTTHITA

TRIKONASANA

ARDHA CHANDRASANA

PARIVRTTA

ARDHA CHANDRASANA

UTKATASANA

Formación Profesores Yoga Madrid Las Palmas

© Asociación Española de Hatha Yoga